Регионално управление на образованието - Видин

ПЛАН-ПРИЕМ 2024/2025 г.

Дата: 23.04.2024 г.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС) В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Дата: 18.04.2024г.

Дата: 18.04.2024 г.

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 год.

 Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година 

Дата: 18.03.2024г.

Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професиланите гиманзии, средните и обединените училища на областно ниво за учебната 2024/2025 година

Обобщено предложение за държавен план прием в V клас за учебната 2024/2025 година на РУО-Видин

15.01.2024 год.

Методика за осъществяване на държавния план-прием в V клас на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин за учебната 2024/2025 година

https://pmg-vd.org/wp-content/uploads/2016/07/Metodika-za-priem-v-V-klas-2.pdf


АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДПП

До работодатели и представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда.

В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., и изм. и доп. със Заповед № РД09-843/07.04.2021 г.и Заповед № РД09-4493/18.11.2021 г.(актуализиран 23.11.2021 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението.

Заявките може да постъпват до 11 януари 2024 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: ruo_vidin@mon.bg и чрез училищата.

Предлагаме примерен формат за заявка:

Прилагаме Списък на училищата,които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в Област Видин:

 1. ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин
 2. ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин
 3. СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин
 4. СУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин
 5. СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин
 6. ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин
 7. ПГТ „Михалаки Георгиев“, гр. Видин
 8. ПТГ „Васил Левски“, гр. Видин
 9. ПГ по СС „Г. М. Димитров“, гр. Дунавци
 10. СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик
 11. СУ „Христо Ботев“, с. Арчар
 12. СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Ружинци
 13. СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец
 14. СУ „Васил Левски“, гр. Кула
 15. СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово
 16.  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село
 17. СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Димово

Справка за броя на ученици в VII клас в област Видин:

ОбщинаБрой ученици в VII клас
Видин429
Белоградчик42
Бойница10
Брегово9
Грамада5
Димово61
Кула28
Макреш1
Ново село11
Ружинци29
Чупрене15
общо640

Държавен план-прием за VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални  гимназии, средните и обединените училища за учебната 2024/2025 година РУО – Видин

  Прогнозни целеви стойности  
Целева стойност % места професионална подготовка – целеви 2024/202561,46%
Целева стойност % места  STEM целеви 2024/202553,69% от общия брой места в профилирани и професионални паралелки в областта
Максимален брой паралелки в VIII клас през 2024/2025  28