Регионално управление на образованието - Видин

Статистика на успеваемостта НВО 7 клас


Свободни места след 4 етап на класиране за паралелките с прием в 8 клас

Свободни места в паралелките – 9 клас

ВНИМАНИЕ – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП – ДПП 2023г.

Второто класиране вече е видимо за училищата и учениците.

Записването на учениците на втори етап се извършва в училищата, в които са приети на 20,21 и 24 юли. Незаписалите се ученици си губят местата.

ВНИМАНИЕ – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП – ДПП 2023г.

Записването на учениците на първи етап се извършва в училищата, в които са приети на 13,14 и 17 юли.

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.22-2023

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), чийто директор е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката, обяви нова Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра:

http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 26 юли 2023 г., 12:30 ч.

В качество Ви на допустими кандидати по конкурсната процедура, Ви информираме, че в периода до 26.07.2023 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, моля да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Национална програма „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ – 2023 – обучителни предложения от Академия Школо

Международната награда на херцога на Единбург – България

Ред и условия за запознаване на учениците от IV клас с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в IV клас по български език и литература и по математика ще се извърши на 13.06.2023 г. и 14.06.2023 г. от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в РУО – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, ет. 12, стая № 10.