Регионално управление на образованието - Видин

Свободни места след 4 етап на класиране за паралелките с прием в 8 клас

Свободни места в паралелките – 9 клас

ВНИМАНИЕ – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП – ДПП 2023г.

Второто класиране вече е видимо за училищата и учениците.

Записването на учениците на втори етап се извършва в училищата, в които са приети на 20,21 и 24 юли. Незаписалите се ученици си губят местата.

ВНИМАНИЕ – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП – ДПП 2023г.

Записването на учениците на първи етап се извършва в училищата, в които са приети на 13,14 и 17 юли.

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.22-2023

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), чийто директор е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката, обяви нова Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра:

http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 26 юли 2023 г., 12:30 ч.

В качество Ви на допустими кандидати по конкурсната процедура, Ви информираме, че в периода до 26.07.2023 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, моля да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Национална програма „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ – 2023 – обучителни предложения от Академия Школо

Международната награда на херцога на Единбург – България

Ред и условия за запознаване на учениците от IV клас с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в IV клас по български език и литература и по математика ще се извърши на 13.06.2023 г. и 14.06.2023 г. от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в РУО – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, ет. 12, стая № 10.

Програма „Научи се да даряваш”

Програмата „Научи се да даряваш” е насочена към ученици от I до XII клас и учители от цялата образователна система. Програмата се реализира в продължение на осем години от БДФ, като цели да образова децата в ценностите на дарителството и доброволчеството чрез теоретични знания и практически уроци и инициативи. Тя предлага адаптирани от професионалисти над 300 урока в различни сфери (дарителство и доброволчество, гражданско общество и демократични ценности, опазване на природата и грижи за животните, отношение и толерантност към специалните потребности, лидерство и личностно развитие и т.н.). Разработена е за ученици от до XII клас и се осъществява в 30 учебни часа.

Учителите преминават предварително обучение по програмата, като им се дава възможност да ползват менторска подкрепа от екипа на БДФ през цялата учебна година. Целият набор от теми, уроци, насоки, участието на външни гости практици и професионалисти в различни сфери, помагат на децата да надградят своите лични качества и да подобрят социалните си умения. В годините инициативите и дейностите, провеждани от БДФ, са доказали положителното си въздействие върху цялостното представяне на децата в училище и въвличането на родителите и местните общности в образователния процес. През изминалите осем години в програмата „Научи се да даряваш” са се включили над 130 учители от близо 70 населени места в страната и са обхванати над 4500 ученици. Във връзка с изложеното моля да информирате директорите на училищата във Вашата област за провежданата от БДФ програма „Научи се да даряваш”.

По програмата могат да кандидатстват учители, класни ръководители от I до IV клас или учители на ученици от до XII клас, които имат интерес към темите и желание• за работа по програмата през цялата учебна година. В приложената обява са посочени документите, с които учителите могат да кандидатстват, и имейлът, на който да ги изпратят. Обръщаме внимание, че срокът за кандидатстване е удължен до 13 юни 2023 г.