Регионално управление на образованието - Видин

Провеждане на II-ро Междуучилищно онлайн състезание DesignPack

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на

Съорганизатори:

 • Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София, специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“
 • Унипак АД, град Павликени, лидер в производството и иновациите на гъвкави и картонени опаковки

Със съдействието на:

 • Регионално управление на образованието – Велико Търново
 • медийната подкрепа от списание „Опаковки и печат“
 • медийната подкрепа от списание „Полиграфия“
 • “Випимекс” ООД гр. Плевен
 1. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
 2. Изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на дизайна и предпечатната подготовка;
 3. Развиване и насърчаване на младите хора да откриват своя талант;
 4. Предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на графичния дизайн и специализираните софтуери за предпечатна подготовка;
 5. Стимулиране на развитието, утвърждаване и подпомагане на професионалната реализация на млади таланти в актуалната и бързоразвиващата се индустрия на печата и производство на опаковки;
 6. Осъществяване на междуучилищно професионално сътрудничество и съревнование;
 7. Осъществяване на професионално сътрудничество с бизнеса и университета;
 1. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от IX – XII клас, обучаващи се по професии от професионални направления Аудио-визуални изкуства и техники; Производство на медийни продукти“, „Дизайн“ и „Компютърни науки“.

Участниците се състезават индивидуално.

 1. Заявка за участие по образец в Приложение 1  се изпраща в срок до 09  февруари  2024 г. вкл. до училището домакин на designpack@pgat.bg ;
 1. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се провежда в три етапа.

 1. ПЪРВИ ЕТАП: Графична изработка на лого на компания „Селена“;
 2. Срок за провеждане до 23 февруари 2024 г. вкл.
 3. Всеки участник изработва самостоятелно лого на компания „Селена“, според изискванията в ПРИЛОЖЕНИЕ A;
 4. Компания „Селена“ е за производство на хранителни продукти (бисквити, бонбони, зърнени закуски, шоколади, десерти, млечни и кулинарни продукти).
 5. В указания срок изпраща разработката на електронната поща на състезанието – designpack@pgat.bg;
 6. Класирането и резултатите от първия етап на състезанието се обявяват на сайта на ПГАТ „Цанко Церковски” в срок до 5 работни дни, след крайния срок за провеждане до 01 март 2024 г.
 • ВТОРИ ЕТАП:  Направление – ДИЗАЙН – „Дизайн на опаковка“.
 • Провеждане на 07.03.2024 г.
  • Състезанието ще протече онлайн синхронизирано в платформа Teams, с продължителност от три астрономически часа.
  • Класиралите се участници ще получат по имейл код за достъп в направление  „Дизайн“ в платформа Teams.
  • Провеждане на техническа конференция  в 8,30 часа, на която се:
 • представят комисиите за организиране, провеждане и оценяване;
 • комисията по организиране извършва проверка на присъстващите, според заявките за участие; изработва окончателен списък на участниците;
 • комисията за оценяване обявява вида за дизайн на опаковката /пр. кутия за парфюм и др./; предоставя колекция от снимки, примерен чертеж на структурния дизайн на опаковката, според изискванията в ПРИЛОЖЕНИЕ В;
 • разяснява регламента на състезанието в направление „Дизайн“
 • дава се начало и край на състезателното време;
 • ТРЕТИ ЕТАП:  Направление – ПРЕДПЕЧАТ – „Предпечатна подготовка и електронен монтаж на примерен дизайн на опаковка“.
 • Провеждане на 14.03.2024 г.
 • Състезанието ще протече онлайн синхронизирано в платформа Teams, с продължителност от три астрономически часа.
 • Класиралите се участници ще получат по имейл код за достъп в направление  „Предпечат“ в платформа Teams.
 • Провеждане на техническа конференция  в 8,30 часа, на която се:
 • представят комисиите за организиране, провеждане и оценяване;
 • комисията по организиране извършва проверка на присъстващите, според заявките за участие; изработва окончателен списък на участниците;
 • комисията за оценяване предоставя примерен дизайн на опаковка за изготвяне на предпечатна подготовка и създаване на електронен монтаж, според изискванията в ПРИЛОЖЕНИЕ С;
 • разяснява регламента на състезанието в направление „Предпечат“
 • дава се начало и край на състезателното време;
 1. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТООбщи изисквания към организацията и провеждането, отнасящи се за всички етапи на състезанието:
 2. За участие в състезанието се допускат разработки, които отговарят на следните изисквания:
 3. Участниците в състезанието разрешават правото на ползване на техните материали, както и на снимки, направени от Организатора, което включва публикуване с цел популяризиране на състезанието;
 4. Софтуерът, с който участниците разработват продукта по заданията, е по избор. Всеки участник носи отговорност за лицензионните права на инсталираните софтуерни приложения на собствения си компютър (лаптоп);
 5. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия освен определените среди за работа. При доказан опит за нерегламентирано използване на технически средства или използване на неразрешена помощ комисията за провеждане декласира ученика;
 6. Един участник може да участва и в двете направления. Резултатът от едното направление не е в пряка зависимост от другото.
 7. Всички продукти, разработени по време на състезанието, се публикуват и архивират на официалния уеб сайт на ПГАТ „Цанко Церковски“. Публикуваните материали са за обществено ползване, чрез декларация от авторите за информирано съгласие за безвъзмездно използване, като изрично се упоменава името на автора;
 8. Не се позволява разработките да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат изнасяни преди/по време и до приключването на оценяването и публикуването на победителите.
 • Изисквания към организацията и провеждането на съответните етапи на състезанието.
 • Регламентът за провеждане на състезанието се публикува на сайта на училището, както и в създадените онлайн стаи в платформа Teams.
 • Директорът на ПГАТ „Ц. Церковски”, град Павликени:
 • Издава заповеди, не по–късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на състезанието, с които: Назначава комисия за организация и провеждане на състезанието. Назначава комисия за проверка и оценка.
 • Комисията за организиране и провеждане на състезанието:
 • разработва проект на оперативен план, работна програма, сценарий, правила, регламент и др. за провеждане на състезанието;
 • отговаря за организационно-техническото и материалното осигуряване на онлайн състезанието – онлайн стаи в Teams, сигурна Интернет връзка,  техническа и технологична документация, състезателни материали и т.н.
 • Комисията по оценяване на постиженията на учениците на съответния етап:
 • включва в състава си специалисти от съответното професионално направление, представители на работодателите и на работниците и служителите, преподаватели във висши училища, учители с дългогодишен професионален опит и доказани постижения, изявени майстори в професията и др;
 • определя и обявява реда и начина за оценяване (критерии, показатели, качествени и количествени оценки);
 • гарантира равнопоставеност на всички индивидуални участници;
 • наблюдава за правилното провеждане на състезанието – спазване на технологичните изисквания за изпълнение на практическите задания;
 • по време на състезателната част, член на комисията за оценяване може да поиска от даден участник да сподели работния екран на компютъра си.
 • оценява постиженията на учениците състезатели;
 • съставя протокол за резултатите от състезанието и класирането на участниците, подписан от комисията по оценяването и председателя й, заверен с печат на училището, в срок до 10 работни дни от състезателния.
 • в същия срок запознава участниците с резултатите от класирането.
 • В случай на разпад на Интернет връзката от страна на домакина, състезателното време се удължава.
 • Допълнителна информация за състезанието може да бъде получена и от координатор – технически изисквания за изработка на проектите: Николина Георгиева – 0886 50 89 80; Координатор – задължителна документация за участие: Пламенка Николаева – 0882 02 22 17;
 • СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
 • ПЪРВИ ЕТАП: Изработка на графичен знак/лого за компания „Селина“.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ А – изисквания за разработката и критерии за оценяване на графичен знак/лого.
  • Максимален брой точки – 60 т.
 • ВТОРИ ЕТАП: Направление – ДИЗАЙН – „Дизайн на опаковка“;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ В – изисквания за разработката и критерии за оценяване в направление „Дизайн“;
  • Максимален брой точки – 100 т.
 • ТРЕТИ ЕТАП: Направление – ПРЕДПЕЧАТ – „Предпечатна подготовка и електронен монтаж на примерен дизайн на опаковка“.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ С – изисквания за разработкитеи критерии за оценяване в направление „Предпечат“.
  • Максимален брой точки – 100 т.
 • Решенията на комисията за оценяване са окончателни и не подлежат на обжалване;
 • Оценъчната карта на всеки участник ще бъде достъпна в съответната онлайн стая в Teams.
 • За всяка категория се присъжда:
 • I-во място за графична изработка на компания „DesignPack“ – парична награда 50 лв.
 • I-во място в направление „Дизайн“ – парична награда 300 лв.
 • I-во място в направление „Предпечат“ – парична награда 300 лв.
 • II-ро и III-то място и в двете направления предметни награди.
 • Всеки участник ще получи сертификат за участие.
 • Успешно представилите се ученици в състезанието, ще бъдат наградени с грамота за отлично представяне, което е еквивалент на оценка – Отличен (6) на предварителен кандидат-студентски изпит или състезание. С посочената отлична оценка, учениците могат да участват в класирането за специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ (в редовна или задочна форма на обучение) в ХТМУ-София.
 • Награждаването на финалистите от първи, втори и трети етап на състезанието ще се извърши присъствено в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени.


 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

Участието в Междуучилищното състезание се извършва единствено чрез попълване на формуляр и декларация за информирано съгласие, публикувани и на сайта на училището – www.pgat.bg

Задължителните документи са:

Попълнените и подписани документи се изпращат на designpack@pgat.bg, в срок до 09  февруари  2024 г. вкл.

 • Крайният срок за участие в Първия етап от състезанието е до 23 февруари 2024 г. вкл.
 • Материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани.

Декларацията за информирано съгласие е в съответствие с изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Личните данни на участниците ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящето Междуучилищно състезание, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на ПГАТ „Ц. Церковски”, гр. Павликени.

 • ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от различните етапи се обявяват на сайта на ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени.