Регионално управление на образованието - Видин

Подаване на Списък – образец 1, 2 за учебната 2023/2024 година НЕИСПУО

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА и ЦЕНТРОВЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаване на Списък – образец 1, 2 за учебната 2023/2024 година НЕИСПУО, Ви напомням за сроковете на подаване и утвърждаване (чл. 13, ал. 3 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование):

Списък-образецът за учебната година се изготвя и утвърждава:

1. Списък-образец № 1 за училищата – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;

2. Списък-образец № 2 за детските градини – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;

3. Списък-образец № 3 за центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – подаване на данните към НЕИСПУО до 5 октомври и утвърждаване до 10 октомври.