Регионално управление на образованието - Видин

Задължения на длъжностните лица за защита на данните. Проблеми от практиката и новите законови промени

21 май 2019 г., 10.00 – 15.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
ЛекторЙорданка Иванова, адвокат

Семинарът, освен обучителен характер, ще има за цел да отговори и на конкретните практически нужди и проблеми, срещани от длъжностните лица в работата им в различните сфери на дейност, в която оперират съответно администраторите или обработващите данни.

Семинарът е отворен и за други служители, които не са длъжностни лица за защита на данните, но имат отношение при обработката на лични данни или са им възложени конкретни функции във връзка със защита на данните в рамките на организацията, която представляват.

Програма на семинара:

  1. Специфики и задължения на длъжностните лица по защита на данните съобразно различните форми за изпълнение на длъжността (служител, назначен само на тази длъжност, съвместяващ други функции или  действащ като външен подизпълнител).
  1. Основни елементи, необходими за спазването на принципа на отчетност на администраторите и обработващите данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (вкл. вътрешни процедури и политики, мерки за сигурност, регистри, оценка на риска и въздействието, правна документация и др.).
  1. Допълнителни изисквания при обработката на лични данни съгласно промените в  Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.).
  1. Административно-наказателната отговорност на администраторите и обработващите данни и средства за правна защита.
  1. Особености при обработката на искания от субектите на данни за упражняване на правата им по чл. 12-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Участниците в семинара могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги обобщи и ще ги коментира по време на семинара.

Цена 150 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ