Регионално управление на образованието - Видин

ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА от тук