Регионално управление на образованието - Видин

Статистика за минимален и максимален бал по паралелки – трето класиране след завършен седми клас

Статистиката за минималния и максималния бал по паралелки – трето класиране след завършен седми клас можете да видите тук

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В VIII КЛАС ПО УЧИЛИЩА И ПРОФИЛИ /СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

свободни места за трети етап на класиране-н1

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас

Zayavlenie_3kl_2021

Статистика за минимален и максимален бал по паралелки – второ класиране

Статистиката за минималния и максималния бал по паралелки – второ класиране след завършен седми клас можете да видите тук

Статистика за минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране

Статистиката за минималния и максималния бал по паралелки – първо класиране след завършен седми клас можете да видите тук

 

Заповед за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в I-во и III-то класиране

Със заповед № Р-10-109/18.06.2021 г. можете да се запознаете тук.

Заявление за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас

Заявлението за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас можете да изтеглите от тук.

Моля заявлението да бъде разпечатано двустранно

Инструкция за Online кандидатстване след 7 клас 2021

Инструкцията за Online кандидатстване след 7 клас – 2021 година можете да видите тук.

Статистика за успеваемост по пол и изпити след завършен седми клас, РУО – Видин

Статистика за успеваемост по пол и изпити след завършен седми клас можете да видите тук

Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

Информация  за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания,  със специални образователни потребности  по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за  деца, лишени от родителска грижа, и  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием   в  VIII клас

 

Условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование.

            Определената от началника на Регионалното управление на образованието – Видин комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

   Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи  – оригинал и едно копие:

1.      Заявление (по образец) с подредени желания /Приложение 2_1.2/ се изпраща по електронен път, на електронна поща:  og.georgiev@rio-vidin.org

2.      Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

3.      Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете  от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа;

4.      Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите от професии от държавния план-прием можете да намерите тук.

            Документите / от т. 1 до т. 4/ се изпращат с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Видин,  пл. „Бдинци“, № 2-А , ет. 12, стая № 6 , Регионално управление на образованието – гр. Видин от 04.05.2021 г. до 21.05.2021 г.

               Насочването на ученици се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ – актуален списък /Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки, гимназии или СУ/ и по списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование – актуален списък /Списък за насочване на ученици с хронични заболявания/, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.