Регионално управление на образованието - Видин

Квалификации педагогически специалисти

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, чрез Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени програми от министъра на образованието и науката.

Предлаганите програми, подходящи за квалификация на педагогически специалисти:

 1. Конфликти в мултиетническа среда: специфика и методи за решаване.
 2. Стрес: същност, причини, стратегии. Професионален стрес: техники за овладяване и контрол на стреса.
 3. Психологически механизми за социална интеграция в мултикултурна среда.
 4. Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната уредба необходима на класния ръководител.
 5. Гражданско образование.
 6. Иновативни и интерактивни  методи за повишаване на комуникативноречевата компетентност на учениците.
 7. Агресията: себеутвърждаване чрез противопоставяне. Същност и управление на агресивното поведение.
 8. Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж.
 9. Организация и методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в образователната институция.
 10. Приобщаващо образование.
 11. Развитие на позитивна дисциплина в образователната система.
 12. Екип и екипна работа в училище.
 13. Правни аспекти по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти с Европейско финансиране.
 14. Ключови компетентности в общообразователната подготовка – предизвикателства пред педагогическите специалисти.
 15. Проекто-базираният подход за създаване на  позитивна учебна среда.
 16. Наставничеството – споделяне на опит за успешно развитие на учителя.
 17. Изграждане на психологически резилиънс.
 18. Комуникация и влияние в системата учител-родител-дете.
 19. Превенция на отпадането от училище и детска градина.
 20. Стрес и бърнаут синдром при учителите.

Повече информация може да получите от тук:

https://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com

За всякакви въпроси, касаещи организацията на обучението, може да се обръщате към Любка Костова на e-mail: edubg2012@gmail.com и телефон 0879 293763.

                                                            д-р ЮЛИЯН ПЕТРОВ

                                               Председател на СО „Подкрепа“

Прием за професионално-педагогически специализации за придобиване на трета ПКС през учебната 2023–2024 година

От 2 октомври 2023 г. Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ (ПОДК) към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ започна прием на документи за ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ /ППС/ (ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПКС) през учебната 2023–2024 година.

До 31 октомври 2023 г. ще се приемат документи за обучение в следните програми:

· „Компетентностният подход при обучение на деца и ученици“;

· „Компетентностният подход в училищното образование (5. – 10. клас)“;

· „Актуални проблеми на обучението по чужд език в началното училище“;

· „Иновативни подходи и практики в обучението по чужд език (5. – 12. клас)“;

· „Ефективно управление на образователните институции“;

· „Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт”

· „Информационни технологии за обучение в началното училище“;

· „Профилираната подготовка по география и икономика;

· „Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата“;

· „Психологическо и педагогическо консултиране в училище“;

· „Информатика и информационни технологии. Съвременно технологично образование (5. – 12. клас);

· „Педагогика на наследството“;

· „Професионални компетентности за работа в мултикултурна среда“;

· „Развитие на творческите способности на децата чрез обучението по изобразително изкуство“;

· „Обучението по религия – християнство-православие в началния етап на основната образователна степен“;

· „Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл“;

· „Работа с различни източници на информация в обучението (5. – 12. клас)“;

· „Текстът в обучението по български език и литература“;

· „Съвременни технологии в предучилищното образование“.

Подробното описание на съдържанието на програмите за ППС е публикувано на адрес:

https://uni-vt.bg/bul/pages/?page=3853&zid=182

Допълнителна информация за приема на документи може да се получи: – онлайн:

https://www.uni-vt.bg/bul/?zid=182&page=5250;

– на място – в кабинет № 706 (корпус 5 на ВТУ);

– на телефони: 0886 174 254; 062 610 206; – на имейл адрес: brainova@abv.bg

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ е основно структурно звено на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, създаден на основание чл. 26а от Закон за висшето образование и във връзка с Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн. в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.). Основна задача на Департамента е повишаването на квалификацията на педагогически специалисти чрез въвеждаща и продължаваща квалификация и присъждане на квалификационни кредити.

За целта, освен едногодишните професионално-педагогически специализации, в Департамента се предлагат и краткосрочни квалификационни форми с продължителност 16, 32 или 64 часа, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. Тези обучения се провеждат целогодишно по избрани теми от каталога, който може да бъде разгледан онлайн на адрес:

https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=440

или по тематика, предварително договорена с участниците в квалификационните курсове.

Организиране и провеждане на обучения на учители в ЦЕРН по национална програма “Квалификация на педагогическите специалисти 2023г.”, 16-24 септември 2023г.

Обучение Тракийски университет – Стара Загора

Обучение за повишаване професионалната квалификация на учителите по английски език – Издателска група „Просвета” и БАПА

Тази година по време на юбилейната 30-та международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски /БАПА/ ще се проведе обучение за повишаване професионалната квалификация на учителите по английски език. Обучението е съвместна инициатива на Издателска група „Просвета” и БАПА и цели да насърчи професионалното развитие на колегията, както и приобщаването към професионални организации. Домакин на конференцията на 9 и 10 септември 2023 г. е Университетът за национално и световно стопанство /УНСС/.


Обучението е на тема „TEACH ENGLISH DIFFERENTLY: Planning a foreign language lesson for secondary school students” c лектор Цветелена Таралова и гост-лектор Десислава Петкова. Насочено е към преподавателите по английски език в гимназиален етап и дава възможност за получаване на 1 квалификационен кредит (Програма 44 на Издателска група „Просвета”, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти). Курсът е в две части – присъствено и онлайн. Първата част ще се проведе от 11.45 до 13.00 ч. на 9 септември, събота, в рамките на конференцията. Втората част е на 16 септември, събота, от 10 ч. до 15 ч. изцяло в електронна среда с достъп през платформата е-просвета. Участие в нея могат да вземат САМО учителите, които са се включили в първата (присъствена) част.


Учителите, които изберат курса, ще могат да се възползват от преференциалната такса за участие в конференцията на членовете на БАПА, която ще включва и едногодишно членство в организацията и следва да се регистрират като участници при записването си за обучението.


В конференцията на БАПА ще участват колеги от България, САЩ, Кипър, Гърция, Сърбия, Черна Гора, Молдова, Република Северна Македония, Чехия, Полша, Албания, Словакия и др. Участниците ще получат сертификат и ще имат възможността да обменят опит и добри практики, както и да установят и задълбочат контактите си с колеги от страната и чужбина. БАПА предоставя възможност за публикуване на доклади и статии в своя електронен бюлетин, който излиза два пъти в годината и се разпространява в целия свят чрез партньорски асоциации.


Издателска група „Просвета” и БАПА
Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-Bulgaria) http://www.beta-iatefl.org ; beta.iateflbg@gmail.com

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“

За пореден път и през тази учебна година от октомври до декември 2021 г.  са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ на МОН.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

Обученията се организират в събота и неделя като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Информация за датите и за регистрация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО (copuo.bg) в раздел дейности – обучения.

Линк към страницата тук  http://copuo.bg/page.php?c=13&d=200. 

Провеждане на обучения в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, с бенефициент Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (ГД ПБЗН – МВР), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

Целта на обученията е да се изгради капацитет на учителите за работа с новото „Ръководство за учители, преподаващи от 6ти до 12ти клас: Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“. Ръководството включва следните теми:

Тема 1: Общи знания за наводненията

Тема 2: Подготовка за наводнение: раница за бедствия

Тема 3: Общи правила при подготовка за наводнения. Ранно предупреждение и оповестяване

Тема 4: Подготовка за наводнениe: Семеен план за действие при бедствия

Тема 5: Поведение по време на наводнение

Тема 6: Поведение след наводнение

Темите са разработени за преподаване в рамките на „Час на класа“ и включват редица допълнителни материали, работни листи и презентации.

За област Видин е предвидено провеждане на едно обучение за 24 учители, което ще се проведе в учебния център на ГД ПБЗН – МВР в гр. Монтана в периода 19.07 – 20.07.2021 г.

 

Писмо обучения

Програма график

Ретистрационна форма

уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС)

На 16 и 30 юли 2021 г. от 14:00 до 14:40 часа ще се проведат уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС) онлайн, организирани по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, със следните заглавия:

*      16 юли 2021 г. (петък), 14 часа – ArcGIS online – визуализация на картите

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 15 юли 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

*      30 юли 2021 г. (петък), 14 часа – ArcGIS Online анализи – част

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 29 юли 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

Линковете за достъп до съответното събитие ще бъдат изпратени в деня преди неговото провеждане, съответно на 15 юли и на 29 юли.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com

 

Покана за образователни уебинари в областта на ГИС

На 25 и 29 юни 2021 г. от 14:00 до 14:40 часа ще се проведат уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС) онлайн, организирани по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, със следните заглавия:

 ** 25 юни 2021 г. (петък), 14 часа – Картите истории (StoryMaps) – увлекателен разказ от картография, фотография и текст. (Как картите могат да разкажат история?)
Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 24 юни 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

* *    29 юни 2021 г. (вторник), 14 часа – ArcGIS Online презентации. (Как да направим своята презентация чрез облачен ГИС?)
Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 
28 юни 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

Линковете за достъп до съответното събитие ще бъдат изпратени в деня преди неговото провеждане, съответно на 24 юни и на 28 юни.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com

 

Програма “ГИС в училище” – уебинар

Бихме искали да поканим учители, директори и Вас на практическо онлайн  обучение – уебинар Работа с предоставения ГИС софтуер и учебни ресурси по програмата “ГИС в училище”.

Обучението има за цел да демонстрира на практика възможностите за администриране и ползване на ArcGIS Online  и да отговори на множеството въпроси на учителите свързани с употребата на софтуера, готовите за използване онлайн учебни ресурси, и др.

Уебинарът ще се проведе с едно и също съдържание на две дати:

·        15-ти юни (10:00-12:00) – линк за регистрация

·        16-ти юни (15:00-17:00) – линк за регистрация

Участниците могат да изберат една от двете дати в зависимост от своята заетост. Регистрацията за участие е безплатна. к-317

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download