Регионално управление на образованието - Видин

Статистика за успеваемост по изпити след завършен седми клас

Ред и условия за запознаване на учениците с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване

Съгласно Заповед на началника на Регионално управление на образованието-Видин , учениците от VII клас в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи от 29.06.2023 г. до 03.07.2023 г. /включително/ от 09:30 часа до 12:30 часа и от 14:30 часа до 17:30 часа в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език става в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

· ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

· сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

· не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Статистика за успеваемост по пол и изпити след завършен седми клас, РУО – Видин

Статистика за успеваемост по пол и изпити след завършен седми клас можете да видите тук

Статистика за успеваемост по полове и изпити в област Видин, НВО 7 клас

Статистиката за успеваемост по полове и изпити в област Видин можете да видите тук

Ред и условия за запознаване на учениците с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване

Редът и условията за запознаване на учениците с индивидуалните им резултати от НВО можете да видите тук.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА В IV, В VII И В Х КЛАС

Предстои заключителния етап на обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по български език и литература и по математика в IV, в VII и в Х клас.

Всички участници, участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали се в електронната креда , проверили и оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва да извършат следното:

  1. На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да оценят и проверят определен брой писмени работи.
  2. Участниците в стрес-теста да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
  3. Допълнителни указания ще се получат по електронен път от организаторите на обучението.

Статистика за успеваемост – Национално външно оценяване в VII клас

Статистика за успеваемост – Национално външно оценяване в VII клас по български език и литература и математика

Информационен клип за инструктаж на квесторите

https://dox.abv.bg/download?id=2247c29963

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

Списък на заболяванията за приемане на учениците в профилираните гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област Видин

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование