Регионално управление на образованието - Видин

Организиране изпълнението на дейностите по Национална програма „Обучение за ИТ умeния и кариера” за   учебната 2023/2024 г.

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на интернет страницата на МОН на следния е-адрес: https://mon.bg/bg/101254

Програмата предлага формат за обучение на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по специалността „Приложно програмиране” от професията „Приложен програмист” от професионалното направление  „Компютърни науки“ от СППОО.

Обучението по програмата е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионалното направление „Компютърни науки“ от СППОО.

В обучението могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалността „Програмно осигуряване” от професията „Програмист” с придобиване на II степен на професионална квалификация и да надградят професионалната си квалификация, като придобият III степен по специалността „Приложно програмиране” от професията „Приложен програмист”.

Обучението на учениците по програмата се организира присъствено, от разстояние в електронна среда (ОРЕС), в смесена форма – присъствено и ОРЕС в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите и за учениците от област Видин се подпомага от Център Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Техническия университет, София

Информация за обучението по  НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на специално разработената платформа на следния е-адрес: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/

Срокът за кандидатстване за включване в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера”  е до 09.10.2023 г., 23:59 часа чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр за набиране на кандидати на адрес:

https://it-kariera.mon.bg/e-learning  или https://forms.gle/PxYZmLZmKwv92ni37

Входящият тест за учениците от X клас  за прием в обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера”ще се проведе в онлайн платформата чрез линк, който кандидатът ще получи на е-поща, с която се е регистрирал за участие на следните дати:

 • 15.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа;
 • 22.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа (резервната дата).

ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МОДУЛ 1 „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

С Решение № 302 от 13.05.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”, включваща два модула – модул 1 „Обучение за ИТ кариера” и модул 2 „ИТ умения за бъдещето”.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 6  „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 — 2030).

Целите на програмата са:

 • повишаване на знанията и уменията по ИТ специалности и високи технологии и създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение, както и усвояването на дигитални компетентности, свързани с изучаваната професия в сътрудничество с университети и с работодатели.
 • увеличаване броя на учениците, които са придобили професионална квалификация по професия от професионалното направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на интернет страницата на МОН на следния е-адрес: https://mon.bg/bg/101127.

Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” предлага формат за обучение на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професията „Приложен програмист”.

В обучението по модул 1 на НП могат да се включат ученици в Х клас от средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионалното направление „Компютърни науки”, и в рамките на три години: Х – XII клас, да придобият професионална квалификация по професията „Приложен програмист”.

От учебната 2022/2023 г. в обучението по модул 1 на НП могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалността код 4810101 „Програмно осигуряване” от професията код 481010 „Програмист” с придобиване на II степен на професионална квалификация (СПК) и да надградят професионалната си квалификация в рамките на една година, като придобият III СПК по професията „Приложен програмист”.

Обучението се организира присъствено, в смесена присъствено/онлайн форма и онлайн в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които е налице необходимата материално-техническа база в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист” и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

 • Център Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Техническия университет, София;
 • Център Русе – към Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, град Русе и Русенския университет „Ангел Кънчев“;
 • Център Пловдив – към Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”;
 • Център Бургас към Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” и Университета „Проф. д-р Асен Златаров”, град Бургас;
 • Център София към Технологичното училище „Електронни системи” и Техническия Университет, София.

Подробна информация за модул 1 „Обучение за ИТ кариера” от НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на специално разработената за модула платформа на следния е-адрес: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/.

Срокът за кандидатстване за включване в обучението по модул 1 „Обучение за ИТ кариера” е до 09.10.2022 г., 23:59 часа чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр за набиране на кандидати:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiQu7gjKHjiDIjwvPQi2ATu-vWUohTBR19V-dACH3GDZmmmg/viewform)

Входящият тест за прием в обучението по модул 1 „Обучение за ИТ кариера” ще се проведе на 16.10.2022 г. от 10:00 до 16:00 часа, и на резервната дата 23.10.2022 г. от 10:00 до 16:00 часа, в онлайн платформата на модула чрез линк, който кандидатът ще получи на е-поща, с която се е регистрирал за участие.

 

 

Организиране изпълнението на Дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за учебната 2021/2022 година

С Решение № 257 от 25.03.2021 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма (НП) „Обучение за ИТ умения и кариера”. В изпълнение на дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на програмата се осъществява обучение на ученици по професия „Приложен програмист” за пета поредна година.

Цел на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подпомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки”.

Всеки ученик от Х клас през учебната 2021/2022 година, който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки”, професия „Програмист”, професия „Системен програмист” и професия „Приложен програмист”, може да кандидатства за включване в обучение по Модул 1 на НП „Обучение за ИТ умения и кариера”.

Моля да запознаете учениците от X клас в повереното Ви училище и техните родители за  възможността да участват в Националната програма през 2020/2021 учебна година. Моля при необходимост учителите по ИТ да съдействат на учениците за регистрацията им за участие в Националната програма.

Моля също така директорите на училищата, които имат интерес да сформират групи от желаещи да участват в програмата ученици, и да работят като изнесени центрове, да заявят този свой интерес на координатора на програмата, доц. Ивайло Старибратов от ПУ „Паисий Хилендарски”, it.kariera.program@gmail.com и на центъра за софтуерно обучение, определен за област Видин – Професионална гимназия по компютърни технологии и системи гр. Правец в партньорство с Технически университет, София.

В случай на невъзможност за сформиране на изнесени групи по места, посоченият център може да организира обучението на учениците с оглед на най-подходящия вариант за сформиране на група.

Моля да разпространите следната важна за кандидатстването по Модул 1 от НП информация:

 

Срок Дейност Къде да се регистрираш
До 10.10.2021 г. Регистрация https://it-kariera.mon.bg/e-learning/ или на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegD-LOZZsUnNInYDCSSPz1-HfXuewBOWObpzKwGWtoB2KBjw/viewform
17.10.2021 г.,

10:00 часа

Входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
24.10.2021 г., 10:00 часа Резервна дата за входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
31.10.2021 г. Сформират се групите Ще получите информация на личните си ел. пощи
01.11.2021 г. Стартира обучението за новият випуск https://it-kariera.mon.bg/e-learning

 

Повече информация за Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”, Модул 1, можете да получите на електронната страница на МОН на адрес: https://www.mon.bg/bg/100958

Национална програма “Обучение за ИТ кариера” 2020 г.

С Решение № 285 от 30 април 2020 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието, Приложение № 6 към т. 1, буква „е”, е одобрена и се изпълнява НП „Обучение за ИТ кариера”. Обучението се извършва по професия „Приложен програмист” за четвърта поредна година.

Цел на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подпомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютьрни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“

Всеки ученик от Х клас през учебната 2020/2021 година, който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 ,.Компютьрни науки”, професия „Програмист” професия „Системен програмист” и професия „Приложен програмист”, може да кандидатства за включване в обучение по НП „Обучение за ИТ кариера”

Центъра за софтуерно обучение, определен за област Видин е Професионална гимназия по компютърни технологии и системи гр. Правец в партньорство с Технически университет, София.

В случай на невъзможност за сформиране на изнесени групи по места, посоченият център може да организира обучението на учениците.

Важна информация за кандидатстването :

 1. Датите за осъществяване на дейностите по стартирането на програмата за новия период през учебната 2020/2021 година – регистрация на кандидатите, провеждане на входящ тест, обявяване на резултатите от входящия тест, сформиране на групите и начало на софтуерното обучение на учениците, са обявени на платформата на програмата: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/
 2. Сформирането на групите с ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за мотивация и допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в НП „Обучение за ИТ кариера”.
 3. Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в НП https://forms.gle/x88dk8PPZJZ1eHwJA е отворена за регистрации до 12.10.2020 г.
 4. Всички кандидати попълват онлайн регистрационната форма, като в периода от 11.10.2020 г. до 16.10.2020 г. на посочения при кандидатстването им имейл ще бъде изпратена индивидуална парола за достьп до приемния тест.
 5. Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 17.10.2020 г. от 10:00 ч. и е с продължителност 2 (два) астрономически часа. За тези ученици, които не успеят да се включат на посочената дата (17.10.2020 г.), е определена втора (резервна) дата на 18.10.2020 г. от 10:00 часа. На 18.10.2020 г. може да се явяват само кандидати, които не са се включили на първата дата – 17.10.2020 г.
 6. Началото на обучението с новоприетите ученици от Х клас през учебната 2020/2021 година е в началото на месец ноември 2020 г. по обявения на страницата на програмата график.

Повече информация за Националната програма „Обучение за ИТ кариера” можете да получите на: http://www.mon.bg/bg/100653.

 

 

С Решение № 172 от 29 март 2019 г. Министерският съвет одобри националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2019/2020 година, която ще бъде трета учебна година за първия випуск ученици (XII клас) и втора учебна година за втория випуск ученици (XI клас), включили се в националната програма през настоящата учебна година. В същото време 2019/2020 учебна година ще бъде първата учебна по националната програма за третия випуск ученици. Това може да бъде всеки десетокласник за 2019/2020 учебна година, който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

 • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
 • Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас,

Тези центрове ще организират обучението на ученици от всички административни области на страната. Обучението за учениците от област Видин ще се организира от  Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

Информация за Националната програма, регистрацията за участие и график на дейностите са публикувана на сайта на програмата: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в Националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации до 10.10.19 г. и е достъпна на сайта на програмата в секция кандидатстване https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMMlEG0O9ZRjusXdwIKAqyLx1fzJD6v56TaE9kRdT2Bc3_w/viewform

В периода между 11.10.2019 г. – 16.10.2019 г. на посочения при кандидатстването е-майл ще бъде изпратена парола за достъп до приемния тест.

Приемният тест ще се проведе на 17.10.2019 г. от 10:00 часа. Резервна дата:  за  24.10.2019 г. Продължителност на теста:  2 часа.

Начало на обучението за първокурсниците (десетокласниците през учебната 2019/2020 година) – 01.11.2019 г.

 

 

Примерен график на обученията за 2018/2019 година

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16:00 ч. на 05.10.2018 г.

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

За учениците от област Видин обучението се организира и ръководи от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

График за първа година обучение по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ тук

Примерен график за втора година обучение по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ тук

Регистрация на ученици от X клас за учебната 2018/2019 година

 

 

Изх. № РД-25-2206 / 22.06.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно: Национална програма “Обучение за ИТ кариера”

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 271 от 20 април 2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2018-2019 година, която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през настоящата учебна година. В същото време следващата година ще бъде първата учебна по националната програма за втория випуск ученици. Това може да бъде всеки десетокласник за 2018-2019 учебна година, който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

 • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
 • Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас,

Тези центрове ще организират обучението на ученици от всички административни области на страната.

Учениците от първата година на националната програма, които успешно са преминали всички оценявания, ще продължат обучението си по професия „Приложен програмист“.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16:00 ч. на 05.10.2018 г.

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Начало на обучението за първокурсниците (десетокласниците през учебната 2018/2019 година) – 01.11.2018 г.

Приложено Ви изпращам приложение № 6 към т.1, буква „е“ към Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет.

Моля да осъществите необходимите действия за осигуряване възможност на бъдещите десетокласници през следващата 2018/2019 учебна година да се включат в Националната програма.

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин