Регионално управление на образованието - Видин

BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“


Информационен ден за представяне на Дигитална раница”

            На 06.02.2023 г. Регионалното управление на образованието в област Видин проведе информационен ден за популяризиране на изпълнените дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и представяне на създадената първа безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“.

            Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката. Общата стойност на проекта е 104 959 178,01 лева. Проекта стартира на 15 октомври 2019 г. и ще продължи до 16 декември 2023 година

            Реализираните дейности в област Видин по Проект „Образование за утрешния ден“ са следните:

            Дейност 2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.)

            В 29 училища и 2 детски градини са предоставени 31 броя интерактивни дисплеи на обща стойност 235 327,2 лева. С оглед на обезпечаването на процеса на обучение от разстояние по време на извънредната епидемична обстановка в 11 училища са предоставени 37 преносими компютри на обща стойност 32 594,25 лева.

            Дейност 3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се“.

В рамките на Дейност 3.2. през учебната 2020/2021 година и учебната 2021/2022 година са обучени общо 167 педагогически специалисти от 13 училища и 13 детски градини. Обучението е  проведено в 12 групи с възложител РУО – Видин и директори на училища и детски градини. Стойността на обучението е 43 392 лева.

           Дейност 3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.

            През учебната 2021/2022 година са обучени 14 педагогически специалисти, преподаващи по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и други с насоченост към ИКТ от общо 8 училища в област Видин.

            Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.

           Дейността се реализира четвърта учебна година. От учебната 2019/2020 до учебната 2021/2022 година са сформирани общо 60 клуба по интереси за ключови дигитални умения. Тези клубове са ръководени от учители, имащи право да преподават и/или преподаващи по учебни предмети „Информатика“, „Информационни науки“ и „Компютърно моделиране в III и IV клас. Програмата за обучение в клубовете по интереси осигуряваше  прилагането на иновативни методи на преподаване, усвояване на практически умения и стимулиране развитието на творческия потенциал на учениците. Обучението в клубовете беше реализирано в рамките на 72 учебни часа годишно.  В резултат, за посочените учебни години общо 839 ученици са завършили успешно обучението си в клубовете. През настоящата учебна година в 5 училища са сформирани 7 клуба по интереси за компютърно моделиране и кодиране. Клубовете се ръководят от учители, преминали обучението по програмиране/кодиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и др. (т. 3. 3. от дейност III на проект ОУД). Общият брой на учениците, които са започнали обучението си в клубовете през тази учебна година е 114.

            В рамките на Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики. е създадена Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“.

           Платформата „Дигитална раница“ е разработена от „Консорциум Дигитална Раница“ ДЗЗД (състоящ се от компаниите „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Кейсием“ ООД). Лектор на събитието беше г-н Яни Гебеджелиев  – представител на екипа на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Над 80 директори и учители от училищата в област Видин присъстваха на информационния ден и бяха запознати с основните характеристики на „Дигиталната раница“:

  • Богат набор от дигитално образователно съдържание;
  • Каталог на образователни ресурси със свободен достъп;
  • Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи;
  • Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място;
  • Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик;
  • Платформата е напълно безплатно за учителите и учениците;
  • Лицензи за MozaBook осигурени от министерството в рамките на проекта за цялата образователна система и достъпни посредством техните @edu.mon.bg акаунти.

В рамките на проекта предстои да бъдат реализирани следните дейности за учители:

  • Учителите ще получават заплащане за всеки разработен от тях и публикувано за национално ползване авторско интерактивно образователно съдържание (урок)
  • Обучение на 6200 учители в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес
  • Обучение на 12 000 учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.


Стартира работа по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Електронна платформа на проекта 

През учебната 2019/2020 година в 24 училища от област Видин бяха сформирани и изпълняваха дейността си  41 клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали.