Регионално управление на образованието - Видин

Квалификации педагогически специалисти

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, чрез Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени програми от министъра на образованието и науката.

Предлаганите програми, подходящи за квалификация на педагогически специалисти:

 1. Конфликти в мултиетническа среда: специфика и методи за решаване.
 2. Стрес: същност, причини, стратегии. Професионален стрес: техники за овладяване и контрол на стреса.
 3. Психологически механизми за социална интеграция в мултикултурна среда.
 4. Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната уредба необходима на класния ръководител.
 5. Гражданско образование.
 6. Иновативни и интерактивни  методи за повишаване на комуникативноречевата компетентност на учениците.
 7. Агресията: себеутвърждаване чрез противопоставяне. Същност и управление на агресивното поведение.
 8. Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж.
 9. Организация и методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в образователната институция.
 10. Приобщаващо образование.
 11. Развитие на позитивна дисциплина в образователната система.
 12. Екип и екипна работа в училище.
 13. Правни аспекти по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти с Европейско финансиране.
 14. Ключови компетентности в общообразователната подготовка – предизвикателства пред педагогическите специалисти.
 15. Проекто-базираният подход за създаване на  позитивна учебна среда.
 16. Наставничеството – споделяне на опит за успешно развитие на учителя.
 17. Изграждане на психологически резилиънс.
 18. Комуникация и влияние в системата учител-родител-дете.
 19. Превенция на отпадането от училище и детска градина.
 20. Стрес и бърнаут синдром при учителите.

Повече информация може да получите от тук:

https://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com

За всякакви въпроси, касаещи организацията на обучението, може да се обръщате към Любка Костова на e-mail: edubg2012@gmail.com и телефон 0879 293763.

                                                            д-р ЮЛИЯН ПЕТРОВ

                                               Председател на СО „Подкрепа“