Регионално управление на образованието - Видин

Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване

На 22.01.2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обяви за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 31 123 577 лв. и се предоставя при три крайни срока на кандидатстване като първият срок на кандидатстване е 22 май 2024 г. Детайлна информация и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.