Регионално управление на образованието - Видин

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, гр. Ямбол

В изпълнение на Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година (Приложение № 2), изменена със Заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, Заповед № РД09-2784/27.10.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със Заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със Заповед № РД09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в общинските училища, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на министъра на образованието и науката, Заповед № РД09-2876/29.09.2023 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-06-343/05.10.2023 г. на началника на РУО – Ямбол, Ви уведомявам, че Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас ще се проведе от 26 до 28 януари 2024 г. в гр. Ямбол.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието, гр. Ямбол.

Училище координатор за организирането и училище домакин за провеждането на Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас е ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол. За участие е необходимо в срок до 12.01.2024 г. на e-mail: nos2019@abv.bg да се изпратят:

  1. Файл във формат Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
  2. Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).
  3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

3.1. резултатите на ученика и личните му данни;

3.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

  • Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуванена техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участието си в Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. 

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

Моля, да предоставите настоящата информация на директорите на училищата от Вашия регион, като обърнете внимание, че учениците участват единствено и само във възрастовата група, която съответства на класа им в училище.

След 12.01.2024 г. заявки за участие няма да се приемат.

Актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол – http://www.mgyambol.com

За допълнителна информация:

Петя Деновска – старши експерт по математика в РУО – Ямбол, телефон: 0894/443709;

Дора Илиева – главен учител в ПМГ „Атанас Радев” – Ямбол,  телефон: 0884/399827ю