Регионално управление на образованието - Видин

Прием за професионално-педагогически специализации за придобиване на трета ПКС през учебната 2023–2024 година

От 2 октомври 2023 г. Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ (ПОДК) към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ започна прием на документи за ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ /ППС/ (ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПКС) през учебната 2023–2024 година.

До 31 октомври 2023 г. ще се приемат документи за обучение в следните програми:

· „Компетентностният подход при обучение на деца и ученици“;

· „Компетентностният подход в училищното образование (5. – 10. клас)“;

· „Актуални проблеми на обучението по чужд език в началното училище“;

· „Иновативни подходи и практики в обучението по чужд език (5. – 12. клас)“;

· „Ефективно управление на образователните институции“;

· „Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт”

· „Информационни технологии за обучение в началното училище“;

· „Профилираната подготовка по география и икономика;

· „Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата“;

· „Психологическо и педагогическо консултиране в училище“;

· „Информатика и информационни технологии. Съвременно технологично образование (5. – 12. клас);

· „Педагогика на наследството“;

· „Професионални компетентности за работа в мултикултурна среда“;

· „Развитие на творческите способности на децата чрез обучението по изобразително изкуство“;

· „Обучението по религия – християнство-православие в началния етап на основната образователна степен“;

· „Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл“;

· „Работа с различни източници на информация в обучението (5. – 12. клас)“;

· „Текстът в обучението по български език и литература“;

· „Съвременни технологии в предучилищното образование“.

Подробното описание на съдържанието на програмите за ППС е публикувано на адрес:

https://uni-vt.bg/bul/pages/?page=3853&zid=182

Допълнителна информация за приема на документи може да се получи: – онлайн:

https://www.uni-vt.bg/bul/?zid=182&page=5250;

– на място – в кабинет № 706 (корпус 5 на ВТУ);

– на телефони: 0886 174 254; 062 610 206; – на имейл адрес: brainova@abv.bg

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ е основно структурно звено на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, създаден на основание чл. 26а от Закон за висшето образование и във връзка с Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн. в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.). Основна задача на Департамента е повишаването на квалификацията на педагогически специалисти чрез въвеждаща и продължаваща квалификация и присъждане на квалификационни кредити.

За целта, освен едногодишните професионално-педагогически специализации, в Департамента се предлагат и краткосрочни квалификационни форми с продължителност 16, 32 или 64 часа, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. Тези обучения се провеждат целогодишно по избрани теми от каталога, който може да бъде разгледан онлайн на адрес:

https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=440

или по тематика, предварително договорена с участниците в квалификационните курсове.