Регионално управление на образованието - Видин

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура  „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Проектът на документите е публикуван на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1233  и в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362 на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/PublicDiscussion.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, в срок до 05.10.2023 г. включително.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от КН на ПО Методология и критерии за подбор на операцията, публикувани на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=committee&p=records (Окончателни документи от Първо заседание на КН на ПО -28.04.2023 г., архивиран файл Окончателен пакет документи, одобрени от КН на ПО).