Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс за ученици на тема „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“

„Националният екип експерти по професионално образование и обучение“ към Центъра за развитие на човешките ресурси  отправя покана за участие в конкурс за ученици на тема: „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“, който се организира за първи път и има за цел да популяризира добри практики, свързани с дигиталното и зелено образование.

Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика.

Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем до 8МВ. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи /без интервали/, шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки.

Кандидатури, които съдържат само снимки, без текст, няма да бъдат разглеждани.

Конкурсът се провежда в две отделни категории:

  • Зелени умения в класната стая (GREEN EDU);
  • Дигитални умения в класната стая (DIGEDU).

Един ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса – дигитални или зелени умения.

Всеки участник подава материали само за една от двете категории, като посочва и възрастовата група, за която кандидатства:

  • 7 – 11 години;
  • 12 – 15 години;
  • 16 – 19 години.

Участникът се регистрира като изпраща на  имейл: Navett_competition@hrdc.bg в срок до 11.11.2022 г.:

  1. Регистрационна форма;
  2. Декларация 001 – попълнена от ученици в категория 16 – 19 години, само за тези ученици, които към датата на кандидатстване са навършили 18 години;
  3. Декларация 004 /информирано съгласие от родител/;
  4. Снимки;
  5. Обяснителен текст.

Цялата информация и документация относно организирането, провеждането и оценяването на участниците в конкурса – Обявата с условията за участие и Приложенията към нея, са публикувани на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/konkurs-za-uchenitsi-zeleni-i-digitalni-umenia-v-klasnata-staya-green-and-digedu/.