Регионално управление на образованието - Видин

ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МОДУЛ 1 „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

С Решение № 302 от 13.05.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”, включваща два модула – модул 1 „Обучение за ИТ кариера” и модул 2 „ИТ умения за бъдещето”.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 6  „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 — 2030).

Целите на програмата са:

  • повишаване на знанията и уменията по ИТ специалности и високи технологии и създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение, както и усвояването на дигитални компетентности, свързани с изучаваната професия в сътрудничество с университети и с работодатели.
  • увеличаване броя на учениците, които са придобили професионална квалификация по професия от професионалното направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на интернет страницата на МОН на следния е-адрес: https://mon.bg/bg/101127.

Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” предлага формат за обучение на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професията „Приложен програмист”.

В обучението по модул 1 на НП могат да се включат ученици в Х клас от средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионалното направление „Компютърни науки”, и в рамките на три години: Х – XII клас, да придобият професионална квалификация по професията „Приложен програмист”.

От учебната 2022/2023 г. в обучението по модул 1 на НП могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалността код 4810101 „Програмно осигуряване” от професията код 481010 „Програмист” с придобиване на II степен на професионална квалификация (СПК) и да надградят професионалната си квалификация в рамките на една година, като придобият III СПК по професията „Приложен програмист”.

Обучението се организира присъствено, в смесена присъствено/онлайн форма и онлайн в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които е налице необходимата материално-техническа база в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист” и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

  • Център Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Техническия университет, София;
  • Център Русе – към Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, град Русе и Русенския университет „Ангел Кънчев“;
  • Център Пловдив – към Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”;
  • Център Бургас към Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” и Университета „Проф. д-р Асен Златаров”, град Бургас;
  • Център София към Технологичното училище „Електронни системи” и Техническия Университет, София.

Подробна информация за модул 1 „Обучение за ИТ кариера” от НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на специално разработената за модула платформа на следния е-адрес: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/.

Срокът за кандидатстване за включване в обучението по модул 1 „Обучение за ИТ кариера” е до 09.10.2022 г., 23:59 часа чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр за набиране на кандидати:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiQu7gjKHjiDIjwvPQi2ATu-vWUohTBR19V-dACH3GDZmmmg/viewform)

Входящият тест за прием в обучението по модул 1 „Обучение за ИТ кариера” ще се проведе на 16.10.2022 г. от 10:00 до 16:00 часа, и на резервната дата 23.10.2022 г. от 10:00 до 16:00 часа, в онлайн платформата на модула чрез линк, който кандидатът ще получи на е-поща, с която се е регистрирал за участие.