Регионално управление на образованието - Видин

ПЛАН-ПРИЕМ 2022/2023Г.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.,

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2022/2023г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образованиеможе да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда.

В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актуализиран със Заповед № РД 09-4493/18.11.2021 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението.

Заявките може да постъпват до 21.12.2021 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: ruo_vidin@mon.bg и чрез училищата.

Предлагаме примерен формат за заявка

Списък на училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в Област Видин.

Правила план-прием 2022/2023 г. 

Брой ученици 7 клас

Прогнозни целеви стойности

Приложение 1 STEM професии и профили