Регионално управление на образованието - Видин

ЦОИДУЕМ обяви Конкурсна процедура 33.20-2021

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обяви нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2021 г., 17:30 ч.

В периода 16.08.2021 г. – 20.08.2021 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, трябва да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

  1. Насоки за кандидатстване.
  2. Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата
  3. Приложение 2 Декларация съгласно Регламент 679 от 2016 г.
  4. Приложение 3 Декларация на партньора
  5. Ръководство за Бенефициента