Регионално управление на образованието - Видин

Обявен конкурс за ученическо есе „Да спасим нашето море: нови начини да намалим замърсяването на Черно море”

Конкурсът е за ученици на възраст между 15 и 18 години от 13-те държави членки на ОЧИС, с краен срок за кандидатстване 30 септември 2021 г.

Инициативата представлява дейност в рамките на проекта ”Пилотни иновативни решения за борба с отпадъците в Черно море”, съфинансиран от Европейската комисия по договор за безвъзмездна помощ ENI/2020/421-957 и координиран от ПМС на ЧИС в рамките на дейността “Подкрепа за изпълнението на Източното сътрудничество, Многостранното измерение, Северното измерение и Черноморската синергия”. Има за цел да повиши информираността и да мотивира младите хора в държавите членки на ЧИС да предприемат действия срещу нарастващото предизвикателство с увеличаващото се замърсяване на Черно море. Повече тук