Регионално управление на образованието - Видин

Национална изложба за ученическо ткворчество “Заедно”

Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които са изправени училищните общности, Ви уведомяваме за организирането и осъществяването на пета по ред Национална изложба „Заедно” за ученици от I — IV клас.

Изложбата се организира от Община Лясковец – Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Начално училище „Цани Гинчев” гр. Лясковец, Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на сдружение „Зов за България”.

За желаещите да се включат в петата Национална изложба, Ви изпращаме Регламент за участие и плакат тук ⇒⇒⇒