Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс 2021 за наградите за учители по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Свети Свети Кирил и Методий“

Съюзът на химиците в България

със съдействието на

Министерството на образованието и науката

обявява

Национален конкурс 2021 за наградите за учители по химия,

учредени и финансирани от Международната фондация

„Свети Свети Кирил и Методий

Ще бъдат присъдени две парични награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

  • значителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
  • постижения при създаването на подходяща учебна среда за обучение по химия.

Участници в конкурса могат да бъдат учители по химия и опазване на околната среда от системата на училищното образование. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване: на хартиен и електронен /СD/ носители.

Общи документи:

  1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
  2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РУО на МОН).

Специфични документи:

  1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година и причини за награждаването, място на класирането и документи, удостоверяващи тази информация.
  2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
  3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

Или:

  1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по химия и опазване на околната среда с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
  2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
  3. Оценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

 Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 21 юни 2021 г. на адрес:

 Съюз на Химиците в България, ул. „Г. Раковски“№ 108, стая 418, тел. 0878796200; 02-9875812; електронна поща: office-unionchem@mail.bg или /vzneytchev@yahoo.com/.

Обявяването на резултатите от конкурса и мястото за връчване на наградите ще бъдат обявени допълнително.