Регионално управление на образованието - Видин

Каталог за онлайн – обучения

След публикуването на измененията в Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /ДВ бр.101 от 27.11.2020г./ представяме на Вашето внимание обновения ни Каталог за онлайн – обучения /обучения от разстояние в електронна среда/ по актуални и значими теми от професионалната педагогическа и управленска практика в образованието, изцяло ориентиран към практико-приложните аспекти на ЗПУО и държавните образователни стандарти към него.

При нормализиране на епидемичната обстановка и разрешение от министъра на здравеопазването за провеждане на конферентни мероприятия, обученията могат да бъдат осъществени също и в образователната институция или като изнесени, по Ваш избор на място и време, при спазване на всички здравно-санитарни изисквания.

Център „Интерактивно обучение” прилага Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015.

Обучителните програми на Център „Интерактивно обучение” са одобрени от МОН /и вписани в Регистъра/ или от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и за тях се присъждат квалификационни кредити съобразно продължителността на обучението.

Център „Интерактивно обучение”, съгласно договор и споразумение за сътрудничество с Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, осъществява съдействие на педагогическите специалисти за включването им във формите на продължаваща квалификация, осъществявани от ДЕПОКПС: тематични курсове; процедури за придобиване на ПКС; професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС.

Център „Интерактивно обучение” участва като обучителна организация в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Заявка тук ⇒⇒⇒

Каталог  тук ⇒⇒⇒