Регионално управление на образованието - Видин

Стартират обученията за получаване на квалификационни кредити

Центърът за професионално обучение „Цар Симеон Велики“ е създаден през 2020 г. с цел да предлага разнообразни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, базирани на съвременните изисквания,  иновативните методи и коучинга в обучението. Дейността му се разширява последователно от академичен формат, в сферата на училищното образование, професионалното ориентиране и кариерно развитие.
“Да обучаваш – означава да се учиш двойно.”
Жозеф Жубер
“Успешният учител” – Модул 1
06.03 и 13.03
Програмата е насочена към развиване на умения и обогатяване на преподавателската практика, така че ученикът да е в центъра на учебния процес.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
“Успешният учител” – Модул 2
20.03 и 27.03
Програмата включва разглеждане на ежедневните дейности, източниците на стрес и представяне на различни стратегии за управление на стреса при различните типове комуникация.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

“Моята България” – Модул 1
06.03 и 13.03
В програмата се представят последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Освен с научни факти, учителите ще се запознаят с разнообразни методи за преподаване, които целят да засилят интереса на учениците към българската история.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
“Моята България” – Модул 2
20.03 и 27.03
В процеса на обучението ще се осъвремени прочитът на събитията и фактите от българската история, ще се работи с допълнителни рубрики – илюстрации, личности и документи, чрез които учителите ще успеят да формират аналитичност и критично мислене в учениците.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

“Коучинг в образованието” – Модул 1
20.03 и 27.03
В програмата се представят последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Освен с научни факти, учителите ще се запознаят с разнообразни методи за преподаване, които целят да засилят интереса на учениците към българската история.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
“Коучинг в образованието” – Модул 2
06.03 и 13.03
В програмата ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея. 
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

“Коучинг в образованието” – Модул 3
05.03 и 12.03
Коучинг подход при девиантно поведение. Изграждане на саморефлексия в учениците. Кариерно ориентиране на ученици с коучинг.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
Научете повече