Регионално управление на образованието - Видин

„БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВАТ ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“ 2021 ГОДИНА

В конкурса могат да участват възпитаници на училища, детски градини, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, образователни и културни институции от страната и чужбина, които проявяват интерес към обявената тема.
1. ЦЕЛИ:
– Провокиране на творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи у младите хора;
– Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на учениците;
– Стимулиране и насърчаване създаването на литературни и художествени произведения от подрастващите, чрез които да изразяват своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България;
– Създаване на мотивация в децата и младежите, за популяризиране на обекти и събития от региона, където живеят.
II . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
А. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
Условия за участие:
1. Всеки автор може да участва с най-много две творби в направлението.
2. Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение. Творбите в стихотворна и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно.
З. Творбите се изпращат по електронен път или на хартиен носител. Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружена със следната информация:
– име на произведението; трите имена и възраст на участника;
– ръководител , ако има такъв;
– име на институцията, която представлява – училище, извънучилищно звено, ЦПЛР, школа, клуб ;
– точен адрес, телефон и e-mail за връзка;
4. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
Първа възрастова група
I — IV клас [7-10 години/;
Втора възрастова група
V — VIII клас /11-14 години/;
Трета възрастова група
IX — XII клас [15-18 години/.
Б. РИСУНКА
В раздела могат да участват деца от предучилищна възраст / 5-6 годишни / и ученици от I до XII клас.
Условия за участие:
1. Всеки автор може да участва с най-много две творби.
2. Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор — акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и пр.
З. Формат 35/50 см
4. Всяка творба на гърба да съдържа следната информация: име на произведението м/ трите имена и възраст на участника; училище, извънучилищно звено — ЦПЛР, школа, клуб и пр., клас и населено място; адрес, телефон и e-mail за връзка; V име на ръководителя, ако има такъв.
5.Творбите се изпращат на адрес:
гр. Търговище -7700, област Търговище пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53;
ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище
За конкурса „България в картини и слово”
6. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба.
Възрастови групи :
Първа възрастова група [предучилищна възраст/ – 5-6 години
Втора възрастова група I — IV клас /7-10 години/
Трета възрастова група V — VIII клас [11-14 години/
Четвърта възрастова група – IX — XII клас /15-18 години/
Класирането се осъществява в две направления — общообразователни училища и специализирани паралелки, училища, школи.
В. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП
За ученици от III до XII клас, разпределени в следните възрастови групи:
Първа възрастова група – III — IV клас /9-10 години/ Втора възрастова група – V—VIII клас /11—14 години/; Трета възрастова група – IX—XII клас [15-18 години/.
Участието е индивидуално или колективно до З [трима/ ученици.
Условия за участие:
1. Мултимедийна презентация
Да включва до 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD, DVD , или изпратена на е — mail ;
Да не се изпращат работни файлове/папки/, а само крайният продукт ;
Материалите да бъдат естетически и технически оформени, по тематичното направление на конкурса.
Ще се поощрява използването на авторски материали.
2. Видеоклип
Времетраене до 5 минути;
– Формат — по избор, но с добра резолюция;
Носител — CD, DVD, CARD, FLASH или изпращане на е -mail
Да не се изпращат работни файлове/папки/, а само крайният продукт.
3.Видеоклипът или мултимедийната презентация да бъдат придружени с необходимата информация за автора в текстов файл:
Име на произведението;
Трите имена на участника;
– Училище/ ЦПЛР — школа, клуб и пр., клас и населено място; V Адрес, телефон и e-mail за връзка;
Име на ръководителя, ако има такъв.
4. Творбите се изпращат на адрес или по електронен път/bul.kartinislovo@abv.bg/
Авторите могат да участват в направлението с до 2 (две) произведения. При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер.
III. СРОКОВЕ:
1. Краен срок за получаване на конкурсните материали – 31 март 2021г. Важи датата на пощенското клеймо.
2. Обявяване на резултатите — до 23 април 2021г. на сайта на ЦПЛР- ОДК
Търговище https://odk-targovishte-bg.com
З. Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови места участници ще се извърши на 12 май 2021 година в гр. Търговище. Събитието е част от културната програма на Традиционния пролетен панаир в гр. Търговище и ще бъде обявено на сайта на ЦПРЛ — ОДК Търговище.
Необходимо е наградените участници да потвърдят присъствието си за церемонията по награждаването.
Съществува възможност поради епидемичната обстановка събитието да бъде проведено онлайн.
От всяка възрастова група и раздел ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти, медали и предметни награди. Ще бъдат присъдени специални призове, поощтрителни грамоти, награди от спонсори.
Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани!
По електронна поща, на отделни файлове, могат да бъдат изпращани само произведенията от направление „Литературно творчество“ и „Мултимедийна презентация“!
Конкурсните творби не подлежат на връщане. Журито ще определи рисунки, с които ще бъде подредена изложба по време на награждаването. Организаторите си запазват правото да публикуват творби, с цел популяризиране на конкурса.
При невъзможност за присъствие на награждаването, наградите ще бъдат изпратени на получателя за негова сметка.
Адрес за изпращане на творбите:
7700 гр.Търговище, пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53;
ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище За конкурса „България в картини и слово”
За контакт и информация:
0601/ 6 45 38; GSM: 0893377037; e-mail: bul.kartinislovo@abv.bg https://odk-targovishte-bg.