Регионално управление на образованието - Видин

Европейската сметна палата публикува специален доклад

Европейската сметна палата публикува специален доклад, озаглавен „Хуманитарна помощ на ЕС за образование — подпомага деца в нужда, но трябва да бъде по-дългосрочна и да достига до повече момичета“ (СД № 2/2021). Докладът е изготвен под ръководството на члена на Сметната палата Хану Такула.
През последните години хуманитарната помощ от ЕС за образование при извънредни ситуации и продължителни кризи постигна добри резултати чрез съответните проекти за подпомагане. Одиторите обаче посочват и някои недостатъци. Като цяло подкрепата от ЕС достига до повече момчета, въпреки че е по-вероятно момичетата да не посещават училище в районите с конфликти. Ефективността на помощта от ЕС би могла да се повиши допълнително чрез провеждане на по-дългосрочни проекти, подобряване на анализа на разходите и повишаване на устойчивостта на проектите за предоставяне на парични средства за образование.
Тук можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата, които са публикувани на 23 официални езика на ЕС.
За допълнителна информация относно дейността на Европейската сметна палата можете да се свържете с нас или да посетите нашия уебсайт eca.europa.eu. За достъп до „Портала за публикации“ на Европейската сметна палата, моля, натиснете тук.