Регионално управление на образованието - Видин

Национално състезание „Турнир на младите физици”

Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., Заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., Заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г. и Заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020-2021 година, в периода от 05 до 07 февруари 2021 г. в град Перник ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици”. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Перник и Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски” град Перник.
Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици” (втори кръг), както и 12-те задачи, на английски език и на български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката (https://www.mon.bg/bg/80) и на интернет страницата на Националното състезание (https://iypt-bg.org/). Състезанието се провежда на български език за селективните физични битки и на английски – за финалните физични битки. Право на участие в състезанието имат ученици от всички български общински, държавни и частни училища, както и от училищата на територията на Р България към чуждестранните посолства във възрастова група от VIII до XII клас от дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и за снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
Заявките за участие в състезанието (по образец) да бъдат изпратени:
– на електронен адрес: mstefanova_riopk@abv.bg;
– в несканиран вид (формат Excel);
– с попълнени всички клетки от таблиците;
– най-късно до 25 януари 2021 г.
За допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на втори кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици” се обръщайте към г-жа Мария Стефанова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Перник на телефон: 0895 599 412.

Заявка за участие (образец във формат Excel)
тук ⇒ ⇒ ⇒

Декларация за информираност и съгласие (образец)
тук ⇒ ⇒ ⇒

Списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите тук ⇒ ⇒ ⇒

Регламент  тук ⇒ ⇒ ⇒