Регионално управление на образованието - Видин

Създаване на информационна база за „заместващи учители”

Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, се счита за целесъобразно и навременното създаване на резерв от кадри, които при необходимост да се включат в образователния процес.
За тази цел и с оглед добрата оперативност е необходимо да бъде изградена информационна база от „заместващи учители” към всяко регионално управление на образованието чрез достъп до попълване на електронен формуляр за регистриране на желаещите педагогически специалисти, специалисти и студенти в случай на отсъстващи учители.
В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по.. .” (учебен предмет); студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по
– студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление №125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.
При необходимост може да се използва информационната банка с кадри за заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП), създадена за нуждите на Националната програма „Без свободен час”.

Линк към формуляра за попълване:
https://forms.gle/QrHuDrc2rLJsTJD96