Регионално управление на образованието - Видин

дистанционно обучение на тема: “Законът за личната помощ и извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания – обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите”.

Обучението е изцяло безплатно за участниците и е финансирано по проект “Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера”. Лектор е г-жа Надежда Харизанова, държавен експерт в
отдел “Интеграция на хората с увреждания” на МТСП.

Семинарът в дистанционна форма е предназначен за:
Социални работници от ДСП на АСП, експерти, работещи в АХУ, РУО към МОН, общини и НПО, предоставящи услуги за хора с увреждания.

Цели на обучението:
• задълбочаване на познанията относно действащата нормативна уредба за хората с увреждания;
• надграждане на знания за спецификите на уврежданията и функционалните ограничения;
• развитие на практически умения за извършване на индивидуална оценка на потребностите и издаването на направление по реда на Закона за хората с увреждания.

Учебно съдържание:
Законът за хората с увреждания и Правилникът за неговото прилагане.
Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето на Световната здравна организация и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания.
Същност на новия вид индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и начините на нейното практическо осъществяване във връзка с предоставянето на необходимата подкрепа.
Механизъм за осигуряване на подкрепа и постигането на индивидуален подход при оценяването.
Обмен на опит и добри практики във връзка с дентифициране на затрудненията и бариерите пред хората с различни видове увреждания и определяне на мерки за подкрепа.

За участие в обучението, изпратете в срок до 5.06.2020 г. приложените Анкетна карта и Заявка за участие, както и
официално писмо, с което номинирате съответния участник. Писмото следва да е адресирано до г-н Александър Шопов, директор на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и е достатъчно да
бъде изпратено сканирано на настоящия имейл адрес.