Регионално управление на образованието - Видин

Електронно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас

Уважаеми родители,

Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, но за не повече от една учебна година съгласно изискването на чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование. Подаването на заявление по чл. 139, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагане по обективни причини от постъпване в първи клас /Образец 3 от сайта на РЦПППО – гр. Видин, секция за родители www.rcpppo-vidin.com / се подават до директора на РЦПППО – гр. Видин по имейл, а документите по чл. 139, ал. 2 на същата наредба / Копие на акт за раждане; протокол от ЛКК; удостоверение за задължително предучилищно образование; статуси от проведени предварителни изследвания – психологични, логопедични, медицински; резултати от скрининг теста за ранно оценяване на риска от обучителни затруднения; социални, съдебни и други документи, които имат отношение към образованието на детето/ на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност – на място в РЦПППО след приключване на извънредното положение. Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането. Решението се взема на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Образец 3 можете да изтеглите от тук.