Регионално управление на образованието - Видин

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Обща теория на икономиката“ имат удоволствието да поканят учениците от 12 клас на средните училища да вземат участие в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (06.03.2020 г.)

по една от следните теми:

  1. Предимства и недостатъци от членството на България в Европейския съюз
  2. Моето бъдеще в икономиката на България

 Условия на конкурса

  • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
  • участието на учениците е самостоятелно;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици само от 12 клас;
  • всеки ученик може да участва само с едно есе по една от посочените теми;
  • няма ограничение за броя участници от едно училище.

 Изисквания за оформяне на есето

  • до 5 страници;
  • формат: Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font – Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
  • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

МАКЕТ НА ЕСЕ на сайта на Стопанска академия, прилагаме страницата https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalen-konkurs-za-uchenichesko-ese-06032020-g-10121

Важни срокове

6 март 2020 г. (петък) – краен срок за изпращане на есето по електронна поща до edu.marketing@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_OTI-име, фамилия-населено място (например Ese_OTI-Todor Petrov-Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

За допълнителна информация:

доц. д-р Людмил Несторов – 0889 59 11 99, l.nestorov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg