Регионално управление на образованието - Видин

Изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021  г.,

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021  г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда.

В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актуализиран със Заповед № РД 09-296 от 19.02.2018 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението.

Заявките може да постъпват до 15 януари 2020 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: rio_vidin@mon.bg  и чрез училищата. Предлагаме примерен формат за заявка. 

Списък на  училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в област Видин.