Регионално управление на образованието - Видин

Магистърски образователни програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” стартира процедура по разработване на нови магистърски образователни програми в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по  … за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Разработването на учебната документация ще бъде в съответствие с Наредбата за Държавните изисквания за придобиване на професионсина квалификация ”учител” и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионсиното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специашсти, както и според препоръките, дадени от потребителите на кадри.

В тази връзка Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” очаква  информация за необходимостта от такива кадри, както и за препоръки, относно включването на специфично учебно съдържание в тези магистърски програми.