Регионално управление на образованието - Видин

Подкрепа на инициативата „Седмица на бащата”

В Министерството на образованието и науката е постьпило писмо от Асоциация „Родители“ относно молба за подкрепа на инициативата „Седмица на бащата”

Асоциация „Родители“ е координатор на обединението Национална кампания „Да бъдеш баща”. В Обединението са включени 8 неправителствени организации, чиято цел е да насърчи мъжете да участват активно в грижата за децата.

Организаторите са уведомени, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и в този случай решението е на училищата.

Обръщаме внимание за спазване на законовите изисквания съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”

информация за инициативата: