Регионално управление на образованието - Видин

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейност 1, етап 2

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в периода от 05.07.2019 г. до 07.07.2019 г., в гр. Вършец, в рамките на втория етап на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, 24 педагогически специалисти от образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин се включиха в изнесено обучение на тема „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“. Програмата на обучението е насочена към развиване на професионални компетентности за използване на интерактивни форми и методи в образователния процес. Съдържанието на курса обхваща характеристиката, предимствата и спецификата на интерактивните форми и методи за повишаване на мотивацията за учене и повишаване на постиженията на учениците. Разгледаха се иновативни стратегии и подходи за реализиране на интерактивните форми и методи в образователния процес. Обучението се състои от присъствена и дистанционна част.

——————————– www.eufunds.bg ———————————

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.