Регионално управление на образованието - Видин

Детска мелодия на годината

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-жа Надя Ботева — арт. директор на „Детска мелодия на годината”, с молба за разпространяване на информация и регламент за второто издание на Националния фестивал за нова българска песен „Детска мелодия на годината” — 23.03.2019 г. — 02.03.2020 г.

Първият етап на фестивала е за набиране на нови детски песни до 01.06.2019 г.

Вторият етап – националното прослушване на деца до 14 г., ще започне на 15 юни 2019 г. и допълнително ще се получи информация от организаторите за градовете, местата и датите на прослушванията.

Електронната поща на фестивала е: detskamelodia@abv.bg.

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците.

Орrанизаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания съгласно чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

информация за конкурса от тук

заявки за участие от тук и тук