Регионално управление на образованието - Видин

училищни първенства  по шахмат

Държавните индивидуални училищни първенства  по шахмат ще се проведат от 1 до 5 май 2019 г. в к.к. „Албена”. В тях имат право да участват деца и ученици на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години. За втори път в България се организират такива първенства в шахмата.

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на детските градини и училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците,

Обръщаме внимание за спазване на изискванията, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1 ”.

регламент от тук