Регионално управление на образованието - Видин

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТОРАЗВИТИЕ

Научно-практическата конференция „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО
РАЗВИТИЕ“ се провежда ежегодно в гр. Бургас през м. август. В основата на събитието стоят
слените цели:
• Да се даде възможност за широко обсъждане на основни проблеми в системата на
образованието и науката в България.
• Да се съберат заедно преподаватели от различни висши училища и учители – практици
от различни градове и села в страната; да се намерят допирни линии между теорията и
практиката.
• Да се демонстрират нови приложения на съвременни технологии в учебния процес.
• Да се утвърди ежегодното провеждане на образователен форум в гр. Бургас с
широката подкрепа на институциите, ангажирани с образователната система в страната
ни.
• Акцентът е върху съвременни методи на преподаване и учене, приложение на нови
дигитални технологии в учебния процес, нова визия на класната стая. Представят се
съвременни педагогически и методически модели на работа в образователната сфера.
Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в годишното научно-методическо списание „Образование и технологии“. Списанието се реферира в CROSSREF. Има ISSN номера за издаване на хартиен носител и онлайн: ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 2535-1214 (Online). Издават се два броя годишно.
Съгласно закона за предучилищно и училищно образование, за участие на педагогически специалисти от България с доклад се присъжда 1 квалификационен кредит.

Актуална информация и форма за регистрация са достъпни онлайн на адрес: www.itlearning-bg.com – връзка Научнопрактически форум.