Регионално управление на образованието - Видин

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

Списък на заболяванията за приемане на учениците в профилираните гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област Видин

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование