Регионално управление на образованието - Видин

Международен екологичен форум „Сребърна-2О19“

Съгласно заповед № РД09-286З/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2018/2019 г., в гр. Силистра ще се проведе ХХVII Международен екологичен форум „Сребърна-2О19“ (Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна — 2019” и Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема „Земята наш дом“) от 31 май доО2 юни 2019 г.

Заявка за участие и резюме на проекта в електронен вариант се изпращат в ЦПЛР-ОДК, Силистра, в срок до 10.05.2019 г. на e-mail : odk_silistra@abv.bg

Регистрация на участниците и техните ръководители е на 31.05.2019 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч. в Младежки дом – Силистра;

Откриване на Еко-форума в 13.00 ч. на 31.05.2019 а в Младежки дом – Силистра;

Изборът на хотел се осъществява от ръководителите до 20.05.2019 г.

Заплащането на нощувките ще бъде извършено при настаняване в хотела. За настаняването в хотелите, ръководителите трябва да напомнят на учениците да си носят документ за самоличност.

Ръководителите на отборите е необходимо да представят при настаняване в хотела окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област, дата на раждане, данни по лична карта. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печат на училището. За издаване на фактури са необходими данни на изпращащата институция. Приложения:

  • Програма от тук
  • Статут и регламент за организиране и провеждане на форума от тук
  • Регламент за литературен конкурс от тук
  • Регламент за конкурс за детска рисунка от тук
  • Образец на заявка от тук
  • Справка за хотелите от тук