Регионално управление на образованието - Видин

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

10 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
адв. Мария Кръстева – специалист по ЗОП

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара:

Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки.

  • Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;
  • Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.;
  • Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път;
  • Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис;
  • Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.

Модул 2:

  • Промени в стойностните прагове;
  • Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени;
  • Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите;
  • Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП;
  • Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.