Регионално управление на образованието - Видин

Личните данни в трудовото правоотношение

22 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор:
 адв. Станимира Чюбатарова,  д-р по трудово право

Програма на семинара:

  1. Новите моменти от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни. Кратък обзор.
  2. Защо новият режим е от особена важност за работодателите?
  3. Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите.
  4. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни?
  5. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.
  6. Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.
  7. Права на субектите на данни в контекста на трудовото правоотношение.
  8. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.
  9. Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?
  10. Задължението за отчетност.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка от цената; при участие в три – 15 %

ВИЖТЕ КАЛЕНДАР С ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ