Регионално управление на образованието - Видин

Национално състезание по финансова математика

В изпълнение Заповед № 09-2686/20.09.2018г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 г., Националното състезание по финансова математика ще се проведе на 09.03.2019 г. от 11:00 до 13:00 ч.

В националното състезание по финансова математика имат право да участват без такса правоучастие всички ученици от V до XII клас. Националното състезание по финансова математика включва 3 отделни теми за следните 3 възрастови групи: V-VII клас, VIII-IX клас и X-XII клас.

Форматът на националното състезание по финансова математика е 7 задачи, първите 5 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, задача 6 е с кратък свободен отговор и задача 7 е с подробно и аргументирано решение.

Националното състезание по финансова математика следва да се проведе във всяко училище, в което има 20 и повече от 20 ученици, желаещи да участват в състезанието.

Училищата, в които има  желаещи ученици да участват в състезанието следва да  подадат информация в срок до 26.02.2019 г. в РУО – Видин на хартиен носител като посочат броя ученици /до 20 ученици или над 20 ученици/.

В срок до 27.02.2019 г. на сайта на РУО – Видин ще се обяви списък на училищата домакини, в които ще се организира състезанието. /Училища, в които има 20 и повече от 20 ученици, желаещи да участват в състезанието/.

Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище, като осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 01.03.2019 г. и осигурят необходимия брой квестори (за случаите от 1 до 10 ученици – един квестор, от 11 до 19 ученици – двама квестори). Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие и списък на учениците по класове, подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се изпращат от директора на изпращащото училище до директора на приемащото училище.

В срок до 04.03.2019 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в националното състезание по финансова математика и не провеждат състезанието, следва да подадат информация в РУО – Видин за училището, в което ще се явяват учениците от повереното им училище.

Отговорници за организиране и провеждане на националното състезание по финансова математика са директорите на училищата домакини, които в срок до 04.03.2019 г. със своя заповед определят училищна комисия за организиране и провеждане на националното състезание по финансова математика, както и училищна комисия за проверка и за оценка на писмените работи.

Членовете на училищните комисии, удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите преди началото на състезанието.

В срок до 05.03.2019 г. отговорниците за училищата домакини изпращат в РУО – Видин

– списък на членовете на училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи;

– брой на учениците по възрастови групи и класове;

– справка-заявка за необходимите теми.

  • Регламент на състезанието от тук