Регионално управление на образованието - Видин

Заключителен информационен ден „Възможности за изява“ по проект „Твоят час“

На 3.10.2018 г. се проведе заключителен информационен ден „Възможности за изява“ по проект „Твоят час“. Проектът е насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Участие взеха всички ученици от област Видин, като представиха извънкласните дейности, в който са участвали.

Проектът „Твоят час“ превърна училището в по-привлекателно място за учениците, повиши тяхната увереност в собствените им сили, допринесе за бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. „Твоят час“ създаде ефективен механизъм за участие на общността и на родителите на учениците в дейностите на училищата.

„Твоят час“ изгради и внедри единен модел за обществен мониторинг на извънкласните дейности по интереси и дейностите за преодоляване на обучителни затруднения.