Регионално управление на образованието - Видин

Предоставяне на информация за грешки в учебниците по история и цивилизации за V клас.

 

 

 

№ РД-25-2672 /08.08.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./С. ……………………

Относно:      

Предоставяне на информация за технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама в одобрените учебници по новата учебна програма по история и цивилизации за V клас.

 

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти продължителността на ползване на учебниците, предоставяни за безвъзмездно ползване на учениците от II клас до VII клас, е три учебни години.

По новата учебна програма по история и цивилизации за V клас има одобрени учебници:

–    през 2016 година на издателствата: “Булвест 2000” ООД, “Даниела Убенова-Даниела Биланска” ЕТ, “Просвета Плюс” ЕООД, “Просвета-София” АД, ИК “Св. Георги Победоносец” ЕООД. Те се ползват в училищното образование от учебната 2016/2017 година. Учебната 2018/2019 година ще бъде трета, последна година на ползването им;

–    през 2017 година на Института за образователни политики “Архимед и Диоген” ООД. Този учебник се ползва в училищното образование от учебната 2017/2018 година.

Регионалните управления на образованието нямат информация за направения избор на учебници от учителите съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. С оглед на това моля да се обърнете с молба към учителите, които са преподавали в V клас през учебната 2017/2018 година, независимо учебник на кое издателство са ползвали в работата си, да предоставят по желание информация за технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, открити в одобрените учебници по история и цивилизации за V клас.

Информацията от учителите следва да бъде изготвена съгласно Приложение № 1.

Директорите на училищата е необходимо да обобщят информацията, предоставена от учителите, и да я изпратят в РУО – Видин с придружително писмо и на електронен адрес ir.vodova@rio-vidin.org  в срок до 25.10.2018 година – Приложение № 2.

Констатираните от учителите технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, ще бъдат предоставени на издателствата за отстраняването им при отпечатване на тиражите на учебниците по история и цивилизации за V клас за учебната 2019/2020 година.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

 

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин