Регионално управление на образованието - Видин

За вас зрелостници

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година от тук

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити от тук

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май – юни на учебната 2017/2018 година.

  • Български език и литература – 21 май 2018 г.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 година.

Начален час – 08:00 часа

Продължителност – 4 астрономически часа,  като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа.

Важни срокове, свързани с изпитите, които не трябва да пропускат зрелостниците. 

  1. От 5 до 16 март 2018 г. учениците, които се обучават в XII клас подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни на учебната 2017/2018 година  до директора на училището, в което се е обучават.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Началника на Регионалното управление на образованието (РУО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).

  1. До 18 май 2018 г. – Обявяване на списъци в училищата, в които се обучават ученици от XII клас, с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.
  1. До 18 май 2018 г. – Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година. 
  1. До 13 юни 2018 г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година в училището, в което се е обучавал зрелостникът и на сайта  http://rezultati.zamaturite.bg/.