Регионално управление на образованието - Видин

ЗАПОЧНА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката поставят младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и иновативното. От тях зависи бъдещата конкурентоспособност на нашите икономики. Те ще живеят в обновения Европейски съюз.

Целта на дебата ще бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование и научни изследвания, включително във връзка с осигуряване на достъп до обучение и развитие на умения във всяка възраст, стимулиране на цифровите, предприемаческите и креативните умения, осигуряване на адекватна инфраструктура за образование, обучение и научни изследвания.

Ключов приоритет на Българското председателство ще бъде продължаване работата по пакета на Европейската комисия за „Модернизиране на образованието – инициатива за младежта“ и напредък по Новата програма за умения на Европа. Ще се постави акцент на междинния преглед на Програмата „Еразъм +“ и улесняване на политическите дискусии за нейното бъдеще в контекста на предстоящото предложение на Европейската комисия за новата финансова рамка.

Българското председателство ще работи за постигането на общо съгласие в рамките на Комитета по образование към Съвета по предложението за Препоръка на Съвета за насърчаването на социалното приобщаване и на споделените ценности чрез формално и неформално образование и обучение и по предложението за Препоръка за изменение на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот.

Във връзка с инициативата за създаване на Европейско пространство на образование до 2025 г., начертана в съобщението на Комисията „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“, ще се работи с всички заинтересовани страни за съставяне на план за действие за цифрово образование, развитието на цифровите умения и цифровата грамотност. По темата ще се проведе конференция през април 2018 г. в гр. София.

В сектор „Научни изследвания и иновации“ Българското председателство ще предложи заключения на Съвета за ускоряване на трансфера на знания, включително разширен достъп до научноизследователски резултати от страна на индустрията и обществата в целия ЕС. България ще работи за приемане на Заключения на Съвета за продължаване на изпълнението на проекта Международен експериментален термоядрен реактор – ITER. Освен това ще се предложат и заключения за пътната карта за управлението и финансирането на Европейския облак за отворена наука. Усилията ще бъдат насочени за удължаване срока на Регламента за програма „Евратом“ за научни изследвания и обучения на Европейската общност за атомна енергия (2019-2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт“ 2020 до 31 декември 2020 г. Ще се стартира работата по предложението за Регламент за рамката за сътрудничество във високопроизводителните изчисления (EuroHPC).