Регионално управление на образованието - Видин

Държавен план-прием през учебната 2018/2019 година

Във връзка с подготовката на предложенията и утвърждаването на държавния план-прием
през учебната 2018/2019 година,
в съответствие с чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от ЗПУО.

  1. Предложения за държавен план-прием в VIII клас в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии и в V клас – в профилираните гимназии с профил математически или природни науки се изготвят при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и на Раздел II от Глава IV от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и се представят в РУО – Видин в срок до 09.01.2018 година.
  2. Нови предложения за разкриване на паралелки за придобиване на професионална квалификация в обединените училища, в СУ и в гимназиите се разглеждат само при изпълнено съответствие с чл. 144 от ЗПУО и при гарантирани условия за качествена професионална подготовка съгласно ДОС за придобиване на квалификация по професии (потребности на пазара на труда, материална база, назначени редовни учители, условия за практическо обучение, липса на професионална гимназия, която да провежда обучение по същото или сходно професионално направление и др.).

За паралелките с професионална подготовка към предложенията за държавен план-прием задължително се прилагат становища относно необходимостта от кадри по дадена специалност от професия, изготвени от национално представените работодателски организации и подкрепителни писма от работодатели.

Предложенията за разккриване на нови паралелки за придобиване на професионална квалификация се представят в РУО – Видин в срок до 05.01.2018 година.

  1. Предложенията да са съобразени с изискванията, посочени в чл. 50 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
  2. Броят на местата в паралелките в VIII клас и в V клас по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година ще се определя при максимална пълняемост на паралелката – 26 ученици.
  3. Броят на предложените от Вас паралелки да е съобразен с възможностите на училището да създаде необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд след началото на учебната 2020/2021 година, както и с възможностите на училището за осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас в средните училища.
  4. Държавният план-прием за професионално образование и/или обучение се извършва по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО.

Предложенията се подготвят по професии/специалности от професии в съответствие с стратегиите, програмите и плановете за развитие на съответната община и област и се съгласуват в съответсдтвие с чл. 55, т. 1 и т. 6 от ЗПОО.

Предложения за две професии/специалности от професии в една паралелка се допускат, при условие че финансирането на обучението в тези паралелки се извършва в рамките на средствата по единните разфходни стандарти за издръжка на един ученик за целия срок на обучение.

  1. Паралелка по държавен план-прием в VIII клас, в задочна и вечерна форма на обучение се планира за лица, навършили 16 години и придобили основно образование по реда на ЗПУО.
  2. Лица, навършили 16 години и придобили основно образование по реда на отменения Закон за народната просвета, продължават образованието си в самостоятелна форма или на свободните места в паралелки, формирани през предходните години след полагане на приравнителни изпити.