Регионално управление на образованието - Видин

Подкрепа за успех


25.11.2019 г.

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

  • Покана за набиране на обучители от тук
  • Бланка на проекта – образец;
  • Автобиография – образец.